Drukuj

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Kurenda 31.08.2020

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

informacja 16.06.2020 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

28052020

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

INFORMACJA

dot. przesunięcia terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego oraz o funkcjonowaniu GPSZOK w Małociechowie.

         Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spowodowaną występowaniem koronawirusa, zaplanowana w dniach 13-14.05.2020 r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostaje przesunięta na okres letnio-jesienny.

O nowym terminie zbiórki będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie informujemy o możliwości bezpłatnego przekazania we własnym zakresie w/w odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Małociechowie, który czynny będzie od 6 maja 2020 r. w każdą środę w godz. 8.00 – 14.00.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja 14.04.2020

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

DO MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI PRUSZCZ

ULICA GŁÓWNA, KRÓTK, KOŚCIELNA, SPORTOWA, ZAMKNIETA, SZKOLNA,

KORCZAKA, CICHA, SPOKOJNA, ZAKĄTEK, PL. PONIATOWSKIEGO

KOMUNIKAT SPÓŁKI KOMUNALNEJ „BŁYSK” - SPIS WODOMIERZY

Spółka Komunalna „BŁYSK” w Pruszczu informuje, że ze względów bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVD19), czasowo wstrzymuje spis stanu wodomierzy na terenie gminy.

W trosce o zdrowie mieszkańców Spółka Komunalna „BŁYSK” zwraca się z prośbą o podawanie stanów wodomierzy

W DNIACH OD 30.03.2020 (PONIEDZIAŁEK) DO 31.03.2020 (WTOREK) OD GODZ. 8.00 - 15.00 za pośrednictwem:

Pozostałym odbiorcom Spółka Komunalna „BŁYSK” wystawi fakturę na podstawie średniej z ostatnich dwóch okresów rozliczeniowych, a wyrównanie nastąpi w kolejnym okresie obrachunkowym. Wpłaty należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w placówkach bankowych lub na poczcie.

Dane do wpłat za dostarczanie wody i odbieranie ścieków:

Spółka Komunalna „BŁYSK”, nr rachunku bankowego: 62 8170 0008 0008 4912 2000 0010

Spółka Komunalna „BŁYSK” ponadto informuje, że jest zachowana ciągłość usług dostaw wody z gminnej sieci wodociągowej i odbierania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja dotycząca projektu:

"Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Pruszcz".

Informacja o wyborze oferty              Protokół wyboru wykonawcy

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Spółka Komunalna „Błysk” sp. z o.o. w związku z wprowadzeniem stanu epidemii informuje, iż do dnia 07.04.2020 Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Małociechowie będzie nieczynny.

Załacznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

UWAGA!

Drodzy Klienci!!!

Spółka Komunalna „ BŁYSK” Sp. z o.o. w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego informuje,

iż z dniem 18.03.2020 roku biuro Spółki zostanie zamknięte do odwołania.

Sprawy związane z podaniem stanu wodomierza, zgłoszenie awarii, zgłoszenie wykonania usługi, wszelkie informacje

i zapytania dotyczące uzgodnień, warunków technicznych, umów można załatwić telefonicznie bądź mailowo.

(Tel. 52 562 70 99)

Załącznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

UWAGA!

Spółka Komunalna Błysk sp. z o.o. w związku z wprowadzeniem stanu

zagrożenia epidemicznego zwraca się z prośbą

o ograniczenie ewentualnych wizyt w naszej spółce. Większość spraw tj.

podanie stanu wodomierza, zgłoszenie awarii,

zgłoszenie wykonania usługi, wszelkie informacje i zapytania dotyczące uzgodnień,

warunków technicznych, umów możemy

załatwić telefonicznie lub mailowo.

Praca KASY zostaje ograniczona do minimum - prosimy wszystkich klientów

o dokonywanie płatności przelewem.

    PREZES

mgr Marek Stec

Załącznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 €,

którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

- oczyszczalnia scieków

- stacja uzdatniania wody

Załączniki

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Unieważnienie postępowania ofertowego.

Dotyczy:

Zapytania ofertowego z dnia 18.02.2020r. na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

nad realizacją zadania pn.:

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

- oczyszczalnia scieków

- stacja uzdatniania wody

Załacznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

- oczyszczalnia scieków

- stacja uzdatniania wody

Załączniki

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Rozeznanie rynku.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

T A R Y F A

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2018-2020

Załącznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Załącznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Kurenda w sprawie odbioru bioodpadów

Załacznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja z otwarcia ofert

25.10.2019

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zmiana SIWZ nr 6

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana SIWZ.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Odpowiedzi na pytania cz. 5

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

MODYFIKACJA_SIWZ_2-4.10.2019-1

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Pytania do przetargu

03.10.2019

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Pytania do przetargu

01.10.2019

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Modifikacja SIWZ

Przedłuzenie terminu składania ofert

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ogłoszenie nr 598137-N-2019 z dnia 2019-09-17 r.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieogranicznego pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz",

Załaczniki

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W FORMIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Informacja

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja z otwarcia ofert na projekt pn.

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

Informacja

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

Załaczniki

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

UWAGA!!!!

Nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych od lipca 2019 do czerwca 2020

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 1

          Spółka Komunalna Błysk dnia 13 czerwca 2018 roku podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn.: „Rozwój infrastruktury wodnej na terenie gminy Pruszcz poprzez przebudowę pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody w Topolnie i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja z wyniku przetargu.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ogłoszenie nr 527701-N-2019 z dnia 2019-03-20

Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o.: Rozwój infrastruktury wodnej na terenie gminy Pruszcz poprzez przebudowę pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody w Topolnie i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Serock - Przebudowa przepompowni II stopnia SUW w Topolnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 527701-N-2019 z dnia 2019-03-20

SIWZ SUW Topolno

Załączniki do ogłoszenia nr 527701-N-2019 z dnia 2019-03-20 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Odsłony: 23108