««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana SIWZ.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Odpowiedzi na pytania cz. 5

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

MODYFIKACJA_SIWZ_2-4.10.2019-1

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Pytania do przetargu

03.10.2019

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Pytania do przetargu

01.10.2019

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Modifikacja SIWZ

Przedłuzenie terminu składania ofert

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ogłoszenie nr 598137-N-2019 z dnia 2019-09-17 r.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieogranicznego pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz",

Załaczniki

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W FORMIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Informacja

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja z otwarcia ofert na projekt pn.

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

Informacja

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

Załaczniki

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

UWAGA!!!!

Nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych od lipca 2019 do czerwca 2020

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 1

          Spółka Komunalna Błysk dnia 13 czerwca 2018 roku podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn.: „Rozwój infrastruktury wodnej na terenie gminy Pruszcz poprzez przebudowę pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody w Topolnie i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja z wyniku przetargu.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ogłoszenie nr 527701-N-2019 z dnia 2019-03-20

Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o.: Rozwój infrastruktury wodnej na terenie gminy Pruszcz poprzez przebudowę pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody w Topolnie i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Serock - Przebudowa przepompowni II stopnia SUW w Topolnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 527701-N-2019 z dnia 2019-03-20

SIWZ SUW Topolno

Załączniki do ogłoszenia nr 527701-N-2019 z dnia 2019-03-20 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zapytanie ofertowe dostawa pojemników (kontenerów) typu LV-30 (lub KP-30), Mulda ns 7, Mulda ns 10.

Załącznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Awaria wodociągu w miejscowości Serock. Brak wody: ulica Wyzwolenia, Górna, Mostowa, Polna, Wątrobowo, Szukaj. Może nastąpić pogorszenie jakości wody. Przewidywalny czas trwania awarii do godz. 17

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA i WYBORZE OFERTY: znak:ZP.1.2018 pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową wywrotką trójstronną i żurawiem hydraulicznym zamontowanym za kabina kierowcy w ramach zadania pn. „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Małociechowie w pojazd specjalistyczny i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy Pruszcz” dla projektu grantowego : Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w tatach 2016-2018 dofinansowywanego z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 Os Priorytetowa 4. Region Przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami.

Załącznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA i WYBORZE OFERTY: Dostawa pojemników (kontenerów) typu LV-30(lub KP-30), Mulda ns 7, Mulda ns 10 w ramach zadania pn. „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Małociechowie w pojazd specjalistyczny i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów z terenu.

Załącznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 26.09.2018

znak:ZP.1.2018 pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową wywrotką trójstronną i żurawiem hydraulicznym zamontowanym za kabina kierowcy w ramach zadania pn. „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Małociechowie w pojazd specjalistyczny i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy Pruszcz” dla projektu grantowego : Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w tatach 2016-2018 dofinansowywanego z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 Os Priorytetowa 4. Region Przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami.

Załącznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Wynik postępowania:

Dotyczy: Uproszczonego podprogowego przetargu nieograniczonego opartego o przepisy Kodeksu Cywilnego o szacowanej wartości poniżej 30.000 euro - na wykonanie operacji pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowej na działkach 263/13; 263/12; 263/3; 267/1; 254 i 261 w Serocku w ramach operacji pn.: Rozwój infrastruktury wodnej na terenie gminy Pruszcz poprzez przebudowę pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody w Topolnie i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Serock”, zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną wydanym pozwoleniem na budowę – Decyzja Nr 598/2014 z dnia 31.10.2014 r. Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania” podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PRZETARG: znak:ZP.1.2018 pn.: „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową wywrotką trójstronną i żurawiem hydraulicznym zamontowanym za kabina kierowcy w ramach zadania pn. „Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Małociechowie w pojazd specjalistyczny i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy Pruszcz” dla projektu grantowego : Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w tatach 2016-2018 dofinansowywanego z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 Os Priorytetowa 4. Region Przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami

 

SIWZ Samochód dla Spółki BŁYSK

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Uwaga!

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu –woda nadaje się do spożycia.

KOMUNIKAT

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

             Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu – warunkowa przydatność wody do spożycia – po przegotowaniu – dla miejscowości: Pruszcz, Bagniewo, Bagniewko, Parlin, Gołuszyce, Łaszewo, Łowin, Mirowice, Wałdowo, Zawada i częściowo Niewieścin od strony Pruszcza do Zakładu Mięsnego – szczegóły poniżej.

KOMUNIKAT

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zapytanie ofertowe - kontenery.

Zapytanie.pdf

Oferta.pdf

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

         W imieniu Zamawiającego tj. Spółki Komunalnej BŁYSK Sp. z o.o. zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na operacje pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej na działkach 263/13; 263/12; 263/3; 267/1; 254 i 261 w Serocku w ramach operacji pn.: Rozwój infrastruktury wodnej na terenie gminy Pruszcz poprzez przebudowę pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody w Topolnie i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Serock”, zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną wydanym pozwoleniem na budowę – Decyzja Nr 598/2014 z dnia 31.10.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal zamówień publicznych: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/user/home.html#podglad_ogloszenia

Projekt_rozbudowy_sieciwodociagowej_w_Serocku.pdf

 Serock_siec_wod_przedmiar.pdf

Umowa_wodociag_SEROCK.pdf

Zaproszenie_do_złozenia_oferty.pdf

Oferta_wodociag_Serock.pdf

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci - wrzesień 2018 r.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych 2018-2019

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci - kwiecień 2018

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

UWAGA!!!

Informacja dla mieszkańców miejscowości:

Łowin, Gołuszyce, Parlin, Pruszcz ul. Szkolna pod Mirowice, Mirowice, Zawada, Wałdowo, Łaszewo, Luszkowo.

         W związku z omyłkowo ustalonym odbiorem odpadów segregowanych na dzień 31.05.2018r. tj. Boże Ciało, informujemy, że odbiór tych odpadów odbędzie się następnego dnia, tj. 01.06.2018 r. (piątek).

Za utrudnienia przepraszamy.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

        W dniu 22.02.2018 r. w godz. 10.00-12.00 z powodu prac konserwacyjnych w SUW Pruszcz nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Pruszcz, Bagniewo, Bagniewko, Gołuszyce, Łaszewo, Nieciszewo, Mirowice, Zawada, Niewieścin, Łowin, Wałdowo.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

UWAGA!!!

Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o. o. w Pruszczu informuje, że od dnia 10.02.2018 r.

w soboty będzie nieczynna.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja dla mieszkańców miejscowości: Niewieścin, Topolno, Rudki, Konstantowo, Grabówko, Grabowo, Luszkowo, Luszkówko, Małociechowo, Zbrachlin, Cieleszyn.

W zawiązku z tocząca się inwestycją S5 (odcinek Luszkowo-Zawada) mogą następować awarie wodociągowe, na które S. K. Błysk nie ma żadnego wpływu. Jednocześnie informujemy, że awarie będą usuwane w możliwie jak najszybszym czasie.

Za utrudnienia przepraszamy.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

               W dniu 17.01.2018 r. w godz. 9.00-12.30 z powodu braku prądu nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Niewieścin, Topolno, Rudki, Konstantowo, Grabówko, Grabowo, Luszkowo, Luszkówko, Małociechowo, Zbrachlin, Cieleszyn.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»