Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o. o. została utworzona 26.05.2001 r. przez Urząd Gminy Pruszcz.

Spółka została powołana w celu sprawnego realizowania zadań własnych gminy.

Naszym celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności, a przedmiotem działalności świadczenie usług powszechnie dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej.

Naszymi głównymi zadaniami są:

 • eksploatacja stacji uzdatniania wody (Topolno, Pruszcz, Serock),
 • eksploatacja i utrzymanie urządzeń i sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pruszcz,
 • budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz zawierania umów na dostawę wody i odbiór ścieków,
 • eksploatacja oczyszczalni ścieków w Pruszczu,
 • kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi i innymi niż niebezpieczne,
 • eksploatacja wysypiska śmieci w Małociechowie,
 • utrzymanie zieleni przestrzeni publicznej,
 • zimowe utrzymanie dróg,
 • usługi transportowe (przewóz osób i towarów),
 • wynajem koparko – ładowarki,
 • sprzedaż węgla i stali,
 • dzierżawa pomieszczeń,
 • wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,

 • opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
 • oczyszczanie ulic i placów.