««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI KOMUNALNEJ

„Błysk” Sp. z o. o. w Pruszczu

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Pruszczu, który odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wyzwolenia 1 w Pruszczu.

           

Przetargiem objęta jest nieruchomość niezabudowana, położona w Pruszczu przy ul. Wyzwolenia 1 oznaczona jako:

Działka Nr 38/9 o powierzchni 0,1059 ha.

Cena wywoławcza 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie 5.000,00 zł.

Wysokość wadium 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

            Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

Opis nieruchomości:

            Działka położona jest przy ul. Wyzwolenia 1 w Pruszczu. Działka ma kształt zbliżony do trójkąta. Niweleta terenu bez nachyleń. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Główna i posiada pełne uzbrojenie (wod-kan., energia elektryczna).

            Teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka jest przeznaczony pod zabudowę biurową.

            Forma sprzedaży – na własność. Akt notarialny zostanie zawarty w terminie 3 m-cy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, nie dotrzymanie terminu spowoduje przepadek wadium.

           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wszczęcie przez uczestnika wadium w pieniądzu na konto Spółki Komunalnej „Błysk” Sp. z o. o. w Pruszczu – Bank Spółdzielczy w Pruszczu, nr konta 62 8170 0008 0008 4912 2000 0010 najpóźniej do 17.11.2017 r. w tytule wpłaty należy wskazać: wadium na sprzedaż nieruchomości w przetargu dz. Nr 38/9.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny kupna. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż 3 dni od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości oraz złożył następujące dokumenty:

  1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, bądź umowa spółki, odpis z KRS;
  2. Osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo oświadczenie małżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej.

Uczestnik, który spóźni się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane  przez organizatora przetargu.

Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o. o. w Pruszczu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawno – finansowych.

Dodatkowe informacje: Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o. o., tel. 600-395-986.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w BIP Gminy Pruszcz oraz na stronie internetowej spółki.

Prezes Zarządu

Marek Stec

<Do pobrania>

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci - wrzesień 2017

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

UWAGA

W dniu 07.07.2017 r. w godz. 10.00-13.00 z powodu prac konserwacyjnych

w SUW Pruszcz nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

Pruszcz, Bagniewo, Bagniewko, Gołuszyce, Łaszewo, Nieciszewo, Mirowice,

Parlin, Zawada, Niewieścin, Łowin, Wałdowo.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

W dniu 30.05.2017 r. w dziale taryfy i harmonogramy opublikowaliśmy nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych

od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

do zapoznania się z nim.   

<Harmongram 2017-2018>

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci - kwiecień 2017

 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»